Kasutustingimused

Cineve Voogedastusteenuse Kasutamise Üldtingimused
Kasutamise Üldtingimused on jõustunud alates 01. august 2020

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused kehtivad äriühingu Unlimited Media OÜ voogedastusportaali Cineve teenuse kasutamise kohta (edaspidi “teenus”).
1.2. Teenust kasutades nõustute järgima käesolevaid kasutustingimusi. Unlimited Media jätab endale õiguse muuta käesolevaid kasutustingimusi igal ajal omal äranägemisel. Sellised muudatused jõustuvad nende avaldamisel voogedastusportaali Cineve veebilehel (edaspidi “veebileht”) või nende esitamisel teile mingil muul sobival viisil. Teenuse kasutamise jätkamist pärast selliseid muudatusi peetakse samuti nõusolekuks järgida kasutustingimusi. Külastage veebilehte regulaarselt, kontrollimaks, kas kasutustingimusi on muudetud. Kui te ei nõustu käesolevaid kasutustingimusi järgima, ei ole teil õigust teenust kasutada ega sisule juurde pääseda.
1.3. Käesolevate kasutustingimuste tõlked inglise keelest teistesse keeltesse on mõeldud teie kasutusmugavuse tagamiseks ja neid tõlkeid ei peeta lepinguna kehtivateks. Ingliskeelne versioon on igal ajal ülim ning selle näol on tegemist lepingu või kasutustingimuste ainukese kehtiva versiooniga.

2. Teenuse pakkuja

2.1. Teenuse pakkuja on äriühing Unlimited Media OÜ (edaspidi “Unlimited Media”). Registrikood: 11533544. Aadress Laki 14a, Tallinn
2.2. Teenuse pakkumise piirkond on Balti riigid: Eesti-, Läti- ja Leedu Vabariigi territoorium.
2.3. Teenuse pakkujal on õigus teenuse pakkumise piirkonda muuta vastavalt pakutava sisu litsentsitingimustele.

3. Teenus

3.1. Teenuse näol on tegemist meelelahutusliku voogedastusteenusega (Video-on-Demand), mille kaudu Unlimited Media teeb kättesaadavaks ja levitab digitaalselt filme, seriaale ning muud meediasisu (nii ühiselt kui ka eraldi edaspidi “sisu”) üksiktarbijatele isiklikuks kasutamiseks vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.
3.2. Olenevalt sellest, millise osa teenusest olete tellinud, saate valida erinevat sisu ja funktsioone ning kasutusaegu.
3.3. Osa teenusest on saadaval ainult tasulisena, teised osad on saadaval tasuta. Teenuse erinevate osade tasud kehtivad vastavalt meie veebilehel või mujal teenuses toodule ajal, kui teenuse või selle osa tellite.
3.4. Teenuse eest tuleb tasuda vastavalt meie veebilehel või mujal teenuses toodud juhistele ajal, kui teenuse või selle osa tellite.
3.5. Teie poolt tellitud teenuse osa tellimuse tähtaeg ja lõppemine vastab veebilehel või mujal teenuses toodud teabele ajal, kui teenuse või selle osa tellite.
3.6. Unlimited Media võib sisu valikut igal ajal muuta, kusjuures Unlimited Medial puudub kohustus kasutajat sellest teavitada. Nõustute, et sisu, mis on saadaval ajal, kui te teenuse või selle osa tellite, ei pruugi olla saadaval hiljem.
3.7. Lisateavet teenuse, selle tasude ja erinevate funktsioonide kohta saab veebilehelt.

4. Teenuse Kasutamise Juhised

4.1. Teenuse kasutamiseks tuleb veebilehel valida filmi vaatamine; sealjuures peate nõustuma järgima Unlimited Media kasutusjuhiseid.
4.2. Teenuse kasutamiseks on vaja ka vastavat riistvara, tarkvara ja tingimustele vastavat internetiühendust; kõik tingimused on toodud käesolevate tingimuste punktis 5. Tehnilised Nõuded Teenuse Kasutamiseks. Unlimited Media ei vastuta sellise riistvara, tarkvara ja internetiühenduse tagamise eest.
4.3. Teenuse tasulise osa kasutamiseks peate registreeruma kehtiva e-posti aadressi, Facebooki konto või Google konto abil, kusjuures Unlimited Media jätab endale õiguse selle õigsust igal ajal kontrollida ja kinnitada.
4.4. Kui olete alla 18-aastane, peab teil teenuse kasutamiseks olema vanema või hooldaja luba. Teenust kasutades esitate kinnituse, et olete vähemalt 18 aasta vanune või et teil on vanema, eestkostja või hooldaja luba teenust kasutada. Vanematel on soovitatav jälgida lapse tegevusi internetis.
5. Tehnilied Nõuded teenuse kasutamiseks
5.1. Veebilehe teenuste kasutamiseks vajate te minimaalselt 1 Mbit/s allalaadimiskiirusega internetiühendust, optimaalselt 5Mbit/sek ning teie kasutatava seadme süsteemid peavad vastama järgmistele tehnilistele nõuetele:
5.2. Miinimum riistvara:
5.2.1. Protsessor: 1 gigahertz (GHz) või kiirem
5.2.2. RAM: 1 gigabyte (GB)
5.2.3. Graafika: DirectX 9 or later
5.2.4. Kuvar: 800 x 600
5.3. Miinimum takvara
5.3.1. Operatsioonisüsteem
5.3.1.1. Arvuti kasutamisel Windows 7 või MacOS 10 (või hilisem versioon)
5.3.1.2. Nutitelefoni või tahvelarvuti kasutamisel Android 7.0 või ios 10 (või hilisem versioon)
5.3.2. Veebilehitseja
5.3.2.1. Safari 6, Google Chrome 35, Internet Explorer 10, Firefox 28 (või hilisem versioon)
5.4. Miinumum konfiguratsioon ei taga HD kvaliteediga video taasesitamist. Oma riistvara testimiseks vaadake esmalt tutvustavaid klippe või tasuta sisu.

6. Teenuse tellimine

6.1. Teenust on võimalik tellida 2 viisil – filmipõhiselt (laenutada 1 film 48tunniks) või perioodikohaselt (kataloogi nimekiri 7 või 30 päevaks). NB! Kataloogi nimekiri ei sisalda kõiki Cineve veebilehel saada olevaid filme. Peamiselt seetõttu, et mõnede filmide jaoks puudub perioodi vaatamise (SVOD) litsents.
6.2. Veebilehel pakutavad filmid on paigutatud vastavalt kategooriale ning filmi hinna leiate filmi tutvustuse juurest. Iga filmi juures on ka märgitud millisel viisil on ta vaadatav (Filmipõhiselt, kataloogi/perioodipõhiselt või tasuta koos reklaamidega)
6.3. Filmipõhise laenutuse hind on kohe vastava nupu juures kirjas, Perioodipõhiste laenutuste hinnad leiate tellimise hetkel avanevas hüpikaknas, mis võimaldab teil valida soovitud laenususperioodi.
6.4. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki teile kohalduvaid makse.
6.5. Unlimited Media võib filmide valikut ja nende hinda ilma ette teatamata muuta. Teie valitud filmi tellimus arvestatakse hetkel kehtiva hinna alusel.

7. Tellimise eest tasumine

7.1. Tasulise teenuse kasutamine eeldab registreerumist veebilehel. Seda saab teha nii e-mailipõhiselt kui ka läbi facebooki või Google konto.
7.2. Makse tehakse makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas väljaspool Cineve veebilehte vastavalt eraldi veebilehel toodud Cineve Müügitingimustele.
7.3. Leping jõustub ja teie ostetud film on vaatamiseks valmis koheselt, kui Unlimited Media on saanud veebilehel kinnituse makse edukalt teostamise kohta ning teie seadme ekraanile ilmub kinnitus makse teostumise kohta. Sellest hetkest algab ka teie poolt valitud vaatamisperiood.
7.4. Perioodipõhise teenuse ostmisel on võimalik aktiveerida ka automaatse pikenemise teenus. Sellisel juhul perioodi lõppedes võetakse teie arvelt automaatselt järgmise perioodi maksumus ja laenutusperioodi pikendatakse samadel tingimustel nagu algselt valitud.
Automaatse pikenemise teenus on vaikimisi välja lülitatud ning selle aktiveerimine toimub kasutaja enda soovil ja vastutusel.
7.5. Unlimited Media ei saa võtta vastutust selle eest, kui kolmas isik ostab teenuseid, kasutades teie teadmata teie panga- või krediitkaardi andmeid.

8. Teenuse tase ja vastutus

8.1. Unlimited Media teeb endast oleneva, et teenus toimiks. Siiski võib vahel ette tulla tehnilisi probleeme või hooldusvajadust, mis võivad tuua kaasa katkestusi teenuse pakkumises.
8.2. Kui teenus ei ole kättesaadav ja selline olukord on põhjustatud Unlimited Media veast, on teil õigus hüvitusele proportsionaalselt teie poolt makstud tasuga selle aja kohta, mille jooksul teenus ei olnud kättesaadav. Rahalise hüvituse asemel on Unlimited Medial õigus pakkuda tasuta juurdepääsu teenusele vastavalt ajale, mille jooksul teenus ei olnud kättesaadav. Hüvituse või tasuta juurdepääsu saamiseks tuleb esitada vastav nõue vähemalt 14 päeva jooksul ajast, mil teenus ei olnud kättesaadav. Vaatamata käesolevas punktis sätestatule või käesolevate kasutustingimuste muudele sätetele, ei võta Unlimited Media vastutust teenuse mittekättesaadavuse või puudujääkide eest, kui need on kasutaja põhjustatud, tulenevad internetiühenduse probleemidest või mõnest muust tingimusest, mis ei allu Unlimited Media kontrollile.
8.3. Unlimited Media viib aeg-ajalt läbi teenuse uuendamist ja hooldust; sellel ajal võib teenus olla kättesaamatu. Unlimited Media üritab korraldada uuenduste sisseviimist ja hooldustöid väljaspool kasutuse tippaegu. Vaatamata punktis 8.2 sätestatule või käesolevate kasutustingimuste muudele sätetele, ei ole teil õigust hüvitusele või tasuta juurdepääsule, kui teenus oli kättesaamatu uuenduste sisseviimise või hooldustööde tõttu.
8.4. Teenust pakutakse “nii, nagu on” ning sisu ja muude pakutavate andmete ning teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse, sobivuse või eesmärgipärasuse osas ei anta mingit otsest ega kaudset garantiid. Tunnistate ka seda, et tarkvaratööstus ei saa tagada täielikku vabadust programmi vigadest.
8.5. VÄLJA ARVATUD PUNKTIS 8.2 SÄTESTATU, EI VÕTA UNLIMITED MEDIA (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, SELLE SIDUSETTEVÕTTED JA NENDE ALLTÖÖVÕTJAD, TÖÖTAJAD, JUHID JA AMETNIKUD) VÕI SELLE LITSENTSIANDJAD MINGIL JUHUL VASTUTUST MINGISUGUSTE VIGASTUSTE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD TÖÖSEISAKUTEST, ANDMETE KAOST VÕI KASUTAMISEST, SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI KOLMANDATE POOLTE KAHJUNÕUETEST VÕI MUUDEST KAUDSETEST KAHJUDEST.
8.6. Unlimited Media jätab endale õiguse igal ajal teenuse funktsioone ja omadusi ajutiselt või alaliselt muuta või katkestada, teavitades sellest mõistliku aja jooksul, kusjuures Unlimited Medial ei ole sellise õiguse kasutamise korral teie ees mingisuguseid kohustusi.

9. Taganemine

9.1. Võlaõigusseaduse § 53 lõige 4 punktist 7¹ lähtuvalt annate teie nõusoleku, et peale tellimuse eest makse teostamist loobute õigusest lepingust taganeda ega nõuda tagasimakset (v.a 8.2 toodud juhtudel), sest veebilehe kaudu osutatav teenus on digitaalne filmi edastamine, mida ei toimetata teile kätte füüsilisel andmekandjal ning mis on teile koheselt vaadatav.

10. Intellektuaalomand

10.1. Tingimusel, et olete tasunud kõik nõuetekohased tasud teenuse eest vastavalt käesolevatele kasutustingimustele, võimaldab Unlimited Media teile isikliku, limiteeritud, mittevälistava, mitteedasiantava ja ülekandmatu õiguse vaadata ning kasutada privaatselt ja eraviisiliselt mittekommertslikel eesmärkidel tellitud sisu, kasutades selle sisu kuvamiseks meediaprogrammi, mille kaudu saab vaadata interneti vahendusel voogedastatavat sisu. Sisu kuvamine peab piirduma privaatse vaatamisega teie enda ja teie pere või sõprade poolt, kusjuures te ei saa selle eest mingit tasu ega hüvitist.
10.2. Teil ei ole õigust kasutada sisu, seda üle kanda, kuvada, esitada või mingil muul viisil kättesaadavaks teha mingil muul kui ainult kasutustingimustes lubatud viisil. Näiteks ei või te ilma piiranguteta (a) müüa, rentida, liisida, levitada, eetrisse anda, all-litsentseerida sisu kolmandatele isikutele või neile mingil muul viisil sisule juurdepääsu võimaldada; (b) sisu kopeerida, üle kanda, levitada või üles laadida vaatamata sellele, kas kasutatav sisu on tasuline või mitte; (c) kuvada sisu kommertsasutustes või avalikel pindadel vaatamata sellele, kas kasutatav sisu on tasuline või mitte; (d) üritada blokeerida teenuse või sisu osaks olevaid juhtimissüsteemi digitaalseid õigusi, neist kõrvale hiilida, neid muuta, tõrjuda või mingil muul viisil vältida; (e) kasutada teenust või sisu mingis kommerts- või illegaalses tegevuses.
10.3. Sisu ja igasugune muu teenuse kaudu või veebilehelt saada olev sisu, sh disain, tekst, graafika, pildid, videod, teave, rakendused, tarkvara, muusika, heli ja muud failid on Unlimited Media või selle litsentsiandjate omand. Teile ei kuulu mingit õigust teenusele või sisule peale õiguse, mis on teile käesolevate kasutustingimustega üheseltmõistetavalt antud, ning kogu õigus teenuse ja sisu üle, nende omand ning osalus kuuluvad Unlimited Mediale ja selle litsentsiandjatele. Unlimited Media või selle litsentsiandjad ei anna mingil tingimusel teile üle ühtegi õigust sisu üle, selle omandit ega osalust ning sisu digitaalse vaatamise õigus ei anna teile mingit omandiõigust teenuse või sisu üle. Unlimited Media tarkvara ja meediaprogrammiga seotud õigusi on täpsustatud eraldiseisvates litsentsilepingutes.

11. Arvutiressursside kasutamine

11.1. Nõustute, et Unlimited Medial on õigus lubada teenusel kasutada teie riistvara salvestusruumi, protsessorit ja teie internetiühenduse ribalaiust, arvutit, mängukonsooli, tööjaama või muud meediaseadet. Kuid seda võib teha ainult eesmärgiga vahendada selle võrgu protsessi, funktsioone ja tegevusi, millega teenus on ühendatud ning mille abil see töötab, samuti selleks, et hõlbustada andmete või muude artiklite ülekandmist ja edastamist teile ning teistele teenuse kasutajatele.
11.2. Kui kasutate internetti välisriigis, võib teenus samamoodi kasutada teie kasutatava riistvara salvestusruumi, protsessorit ja teie internetiühenduse ribalaiust, arvutit, mängukonsooli, tööjaama või muud meediaseadet. Sellega võivad kaasneda teie internetiteenuse pakkuja poolt nõutavad lisatasud. Lisateavet lisatasude kohta saate oma internetiteenuse pakkujalt. Teenuse kasutamisega nõustute võtma vastutuse nende lisatasude eest oma internetiteenuse pakkuja ees ning nõustute hüvitama Unlimited Mediale igasugused kolmandate isikute esitatud nõuded lisatasu kohta, mis puudutavad teie internetiteenuse pakkuja poolt nõutavat lisatasu.

12. Küpsiste (Cookies) kasutamine ja tingimused

12.1. Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmetesse (nagu arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti jms), kui te külastate ja kasutate veebisaite ja / või rakendusi.
12.2. Ilma küpsisteta ei pruugi Cineve mõned osad toimida nii, nagu need peaks. Näiteks peavad küpsised olema kogu sisu kättesaadavuse perioodil ligipääsetavad, vastasel juhul ei pruugi te saada teenust kasutada.
12.3. Te saate oma veebilehitsejas alati ise valida, kas te nõustute küpsistega või mitte. Pidage siiski meeles, et vajalikud küpsised on, nagu ka nende nimi ütleb, vajalikud ning veebileht ei pruugi toimida, kui nendega ei nõustuta.
12.4. Küpsistega nõustumise korral saate alati oma seadme hiljem küpsistest puhastada. Vastavad (teie veebilehitseja kohased) instruktsioonid on leitavad internetist.
12.5. Teil on ka võimalus Cineve veebilehel küpsised blokeerida, kuid see tähendab, et Unlimited Media ei saa garanteerida, et veebileht toimib tavapärasel viisil.
12.6. Unlimited Media võib käesolevaid küpsiste tingimusi muuta tulenevalt kohaldatavate õigusaktide ja praktika muutumisest. Unlimited Media avaldab küpsiste tingimuste ajakohase versiooni alati Cineve veebilehel.

13. Privaatsus ja Isikuandmete töötlemine

13.1. Nõustute, et Unlimited Medial on õigus aeg-ajalt teie isikuandmeid ja teenuse kasutamise andmeid koguda ning neid analüüsida, kasutades kolmandate isikute tehnilisi lahendusi, kui seda tehes järgitakse Unlimited Media ja vastava kolmanda isiku poolt Euroopa Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) alljärgnevaid privaatsuspõhimõtteid:
13.1.1. Isikuandmeid kasutatakse teile veebilehel pakutava teenuse (näiteks, filmide vaatamine) tellimuse haldamiseks.
13.1.2. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning Unlimited Media poolt pakutud teenuste kasutamiseks.
13.1.3. Isikuandmete töötlemine toimub õigusaktidest tulenevate kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
13.1.4. Juurdepääs isikuandmetele on Unlimited Media töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
13.1.5. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt raamatupidamine ja andmemajutus) toimub Unlimited Media ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
13.1.6. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis. Ilma kasutajakontota ei saa tasulisi teenuseid kasutada.
13.1.7. Kuna isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest läbi Cineve veebilehe kontaktvormi.
13.1.8. Veebilehel kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
13.1.9. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud aegumistähtaja lõpuni.
13.1.10. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
13.2. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega Cineve veebilehe kontaktvormi kaudu. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
13.3 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (asukoht Tatari 39, Tallinn, 10134, e-post: info@aki.ee).
13.4 Privaatsuspoliitika täpsustatud põhimõtted ja väärtused, mida Unlimited Media järgib isikuandmete töötlemisel on toodud eraldi Privaatsuspoliitika dokumendis, mille leiate Cineve veebilehelt.

14. Lisasätted

14.1. Käesolevate kasutustingimuste või Unlimited Media tarkvara või meediaprogrammi litsentsilepingu rikkumisel lõpetatakse koheselt teie teenuse kasutusõigus ja peatatakse teie juurdepääs sisule ilma makstud tasusid hüvitamata.
14.2. Nõustute kasutama teenust oma riskil, mõistes, et teenust kasutades võite kokku puutuda sisuga, mida võite pidada solvavaks, kõlvatuks, teotavaks, laimavaks, ahistavaks, hirmutavaks, kuritahtlikuks või taunitavaks. Unlimited Medial ei ole teie ees sellise sisu eest mingit vastutust. Sisu tüübid ja kirjeldused, näiteks žanrid ja kategooriad, on toodud vaid eesmärgiga tagada teie kasutajamugavus ning Unlimited Media ei vastuta nende täpsuse eest.

15. Õiguste üleandmine

15.1. Unlimited Medial on õigus oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused osaliselt või täielikult kolmandale isikule üle anda ilma teie nõusolekuta.

16. Tingimuste osaline kehtetus

16.1. Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte osutub ükskõik mis ajal või millises ulatuses kehtetuks või jõustamatuks, jäävad käesolevate kasutustingimuste ülejäänud sätted muutumatult kehtima. Kõik käesolevate kasutustingimuste sätted kehtivad ning neid rakendatakse seaduse poolt lubatud ulatuses.

17. Vaidluste lahendamine

17.1. Käesolevate kasutustingimuste osas kehtib Eesti Vabariigi õigus. Kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad või neisse või nende rikkumisse, lõpetamisse või kehtetusse puutuvad vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse Eesti kohtutes, kusjuures esimese astme kohtuks on Harju Maakohus.
17.1.1. Tarbijal on võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja Unlimited Media vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
17.1.2. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
17.2. Seoses sisu või teenuse illegaalse kopeerimise või levitamisega on Unlimited Medial õigus algatada kahju- või kohtumenetlus igas vastavat pädevust omavas kohtus.

Array
(
  [SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.17.9
  [REQUEST_URI] => /ee/kasutustingimused/
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Tue, 27 Feb 2024 12:38:53 GMT
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_HOST] => www.cineve.eu
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [SERVER_NAME] => www.cineve.eu
  [SERVER_PORT] => 443
  [SERVER_ADDR] => 192.168.4.10
  [REMOTE_PORT] => 34070
  [REMOTE_ADDR] => 44.200.140.218
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [HTTPS] => on
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/2.0
  [DOCUMENT_ROOT] => /var/www/cineve.eu_v2
  [DOCUMENT_URI] => /index.php
  [CONTENT_LENGTH] => 
  [CONTENT_TYPE] => 
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => 
  [PATH_INFO] => 
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [SCRIPT_FILENAME] => /var/www/cineve.eu_v2/index.php
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1721553709.9219
  [REQUEST_TIME] => 1721553709
)